1. MBporte er berettiget til at behandle og gemme persondata vedrørende individuelle kontaktpersoner hos køber, f.eks. navn og kontaktoplysninger.
  2. MBporte bruger de nødvendige persondata i forbindelse med MBporte opfyldelse af sine forpligtelser over for køber.
  3. Hvor samtykke er påkrævet i henhold til loven i forbindelse med behandling af oplysninger, vil dette blive indhentet særskilt til videre brug i forbindelse med opfyldelse af parternes mellemværende.
  4. MBporte vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til køber består.
  5. Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har køber som fysisk person ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte sig behandling af købers persondata.
  6. Den for MBporte gældende privatlivspolitik kan findes på MBporte.dk
 1. TVISTER:
  1. Enhver tvist mellem vort firma og kunden skal afgøres efter dansk ret med Horsens Byret/Vestre Landsret som værneting, hvad enten sagen anlægges af kunden eller af vort firma.